مراحل کار: نشستن در قسمت سواد پایه و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با آوای زیر و بم و مفاهیم تند و کند

فعالیت: نقاشی کردن تصویر مربوط به داستانک

واکنش: ابتدا از کودکان پرسیدیم صدای مادر و پدرشان چگونه است؟ کودکان جواب دادند صدای مادرشان نازک و صدای پدرشان کلفت است، به آن‌ها توضیح دادیم، به صدای کلفت بم و به صدای نازک زیر می‌گویند.

برای درک بهتر کودکان آوای چند حیوان را در آورردیم که کودکان زیر و بم بودن آن‌ها را به درستی تشخیص دادند، همچنین از بطری‌های شنی برای آموزش بهتر کودکان استفاده کردیم، که با تکان دادن آن بطری‌ها کودکان مفاهیم زیر و بم، تند و کند را بهتر درک کنند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری