آواورزی با سی‌بی‌لک را برای دانش‌آموزان مقطع دبستان بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواستم که ماسک شخصیت‌های کتاب را درست کنند.

مربی: فاطمه رامش و عبالغفور شه‌بخش

محل اجرا: دبستان بهشت، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: