فیلم کوتاه «شادی را با من بخوان» مستندی از اجرای برنامه «با من بخوان» برای عشایر زاهدان ۱۳۹۶. این برنامه از سال ۱۳۹۴ با پشتیبانی جامعه یاوری فرهنگی، شرکت عمران آذرستان و خانم پروین امینی در پاره ای از مدارس عشایر زاهدان از راه ادبیات به تقویت سواد پایه یاری رسانده و زندگی آن ها را با شادی و لذت آمیخته است.