کلیپ شرکت کنندگان از اصفهان یک هفته در سراسر ایران بلند خواندیم نهالی کاشتیم که به آبیاری هر روزه نیاز دارد بلند بخوان، در هر زمان، در هر مکان و در تمام سال!