کودکان عشایر زاهدان با دست‌های کوچک خود عروسک‌های انگاره‌های الفبای فارسی را ساختند و همراه هم ترانه‌های این انگاره‌ها را خواندند.