کتاب بنفشه‌های عمو نوروز نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و بعد از بلندخوانی به دلیل طوفانی بودن هوا نمایش کتاب را در داخل کلاس اجرا کردیم.

مربی: رامش، شهابادی

محل اجرا: عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: