برنامه‌ی «با من بخوان» چگونه کلاس‌های سرد و خالی را به فضاهایی سرشار از سواد بدل کرد؟

تمامی عکس‌ها مربوط به اجرای برنامه‌ی «با من بخوان» در مناطق مختلف است.