فعالیت‌های برنامه با من بخوان (نمایش پرنده قرمز، مرغ سرخ پاکوتاه، قورباغه و وزغ) که دردبستان شهید شاهدی سیرم* انجام شده‌اند.
مربی: محمدابراهیمی
*سیرم، روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان ایران است.