بلندخوانی داستانک‌های الفباورزی همراه با فعالیت موسیقی

مربی: شریفی