پس از بلندخوانی کتاب المر، کودکان جنگل محل زندکی المر را با پارچه و سنگ درست کردند. از حیوانات پلاستیکی به جای حیوانات جنگل استفاده کردیم. با  استفاده از ماسک های المر که توسط خود کودکان رنگ آمیزی شده بود، نمایش المر را در حیاط مدرسه اجرا کردیم.

مربی: سمیه سلیمانی

محل اجرا: سراوان، دبستان سکینه

بیشتر بخوانید: