آموزگاران و مربیان می‌توانند با انجام فعالیت‌های پس از بلندخوانی در درک توالی رخدادهای داستان به کودکان یاری برسانند.

تهران _ پاکدشت