فکر می‌کنید بعد از خواندن کتاب «یک دقیقه صبر کن» چه فعالیتی همراه با بچه‌ها می‌شود انجام داد؟

مربی :  فاطمه پوربایرام