نام داستان همه چیز از یک نقطه شروع شد، است. دراین داستان که دوهفته طول کشید ابتدا به بچه‌ها گفتم: یک نقطه روی دفتربکشند و نقطه را به یک نقاشی تبدیل کنند. بعد برای نقاشی یک داستان بسازند وسپس هر دو نفر داستانشان را به یک داستان تبدیل کنند و در گروهای چندنفره تقسیم شوند و هر گروه داستانشان را به یک داستان تبدیل کنند.
در مرحله بعد نقاشی داستان و کاردستی را درست کردند و سپس داستان را به شعر تبدیل کردند و در آخر نمایش که طراحی صحنه و ماسک‌ها کار خود بچه‌ها بود را اجرا کردند. دراین فعالیت بچه‌ها یادگرفتند با حیوانات مهربان باشند و آن‌ها را با سنگ نزنند، چهار‌شنبه هم نمایش سایه را پایه سوم اجرا کردند.
مربی: مهدی ریگی زاده
محل اجرا: دبستان علی النقی، عشایر زاهدان

بیشتر بخوانید: