طبق برنامه هر دوشنبه گرفتن کتاب و بلندخوانی توسط کتابداران انجام می‌شود.

کتابداران: اسما و مدینه

محل اجرا: کتابخانه کودک محور دبستان شهید عالی، عشایر زاهدان