هشتمین جلسه‌ی کتابخانه‌ای ژیوار با حضور سه مهمان از شهر مهاباد شروع به کار کرد.

در ابتدای جلسە کتابدار کتابخانە ژیارحمزە کاکـخضری بە همراە طریفە محمود کاکی استقبال گرمی از مهمانان کرده و آن‌ها را به دانش‌آموزان معرفی کردند.

در شروع مهمان و نویسندە حوضە ادبیات کودک و نوجوان یعقوب خضری با تقدیم ۶ جلد کتاب ارزشمند از کتابخانەی شخصی خود و ۲۰ جلد کتاب رنگ‌آمیزی برای کودکان (ڕەنگاڵه بۆ منداڵان) اثر خود بە کتابخانە ژیار لج، لطف و فرهنگ دوستی را نشان داد، مهمان عزیز دیگر و یار کتابخانە حامی ژیار، شەویار گلابی آذر در اتاق کودکان بە اهمیت کتابخانە و کتابخوانی پرداخت و در ادامه آقای خضری  چون آشنای ادبیات کودک هستند بە زبان سادە و شیرین بە اهمیت کتابخوانی در دوران کودکی پرداختند و بچەها با جان و دل گفتەها و خاطرات دوران کودکی و دانش‌آموزی ایشان را گوش دادند، مهمان گرامی دیگر آقای چالاک کردە نیز بر اهمیت کتابخوانی و استفادە از این نعمت موجود پرداخت، آقای خضری در بخشی دیگر در میان بچەها نشست و چند شعر و بازی سادە همراه بچه‌ها انجام دادند کە فضای کتابخانە را سرشار از شور و شعف کرد.

در بخش مسابقە نقاشی کە از شب یلدا تا ۲۱دی ماە، با موضوع فرهنگ و فلکلور در جریان بود. با داوری خانم گلابی آذر و هنرمند طریفە محمود کاکی ۲۰ اثر از میان ۲۵۰اثر انتخاب شدند کە آقای یعقوب خضری با تقدیم ۲۰ جلد کتاب  “رنگ آمیزی برای کودکان” از آنان تجلیل کرد.

در پایان جلسە کتابدار کتابخانە حامی ژیار با تشکر و ادای احترام بە مهمانان عزیز از آنان دعوت کرد درآیندە بە کتابخانە ژیار سربزنند و اشتراک تجربیات در راه شکوفایی و تشویق بە کتابخوانی و کتاب دوستی را ترویج دهند.

جلسە با بدرقە مهمان‌ها و خداحافظی بچەها بە پایان رسید.