کتاب المر را بلندخوانی کردیم. بعد از بلندخوانی، کودکان از روی برگه‌های دست نامه، ماسک‌های المر را بریدند و آن‌ها را همانند المر و سایر فیل‌ها رنگ‌آمیزی کردند.

مربی: مهین درزاده

محل اجرا: سراوان

بیشتر بخوانید: