پس از بلندخوانی کتاب چه و چه وچه یه بچه، کودکان با عروسک‌های انگشتی و دستکشی، نمایش کتاب را اجرا کردند. آن‌ها همچنین با استفاده از برچسب‌های دست نامه کتاب، تمرین کاهش و افزایش را انجام دادند. کتاب خانم حنا به گردش می‌رود را هم برای کودکان بلندخوانی کردیم. پس از رنگ‌آمیز رخدادهای دست نامه، نقاشی‌ها را به ترتیب توالی رویداد، کنار هم چسباندند.

مربی: وحیده ملازهی

محل اجرا: سراوان، دبستان زینبیه کولو

بیشتر بخوانید: