ابتدا با بچه‌ها کمی نرمش کردیم و نرمش خرسی را تمرین کردیم. بچه‌ها همه خرس شدند و نرمش خرسی را انجام دادند. بعد بلندخوانی داستانک، در سینی حبوبات بزرگ و کوچک را ریختیم و از آن‌ها خواستیم لوبیاها را جدا کنند. درباره‌ی لوبیا و عدس و ماش با همدیگر صحبت کردیم و آن‌ها از چیزهایی که مربوط به اینها بود تعریف کردند و گفتند.
بعد هم لوبیاها که بزرگتر از همه و بعد عدس را جدا کردند و در سینی فقط ماش را باقی گذاشتند.
بچه‌ها از این کار بسیار لذت بردند و سعی کردند با دقت و توجه، بزرگ‌ها و کوچک‌ها را از هم جدا کنند.
مربی: مونا جمشیدی
محل اجرا: دفتر مرکزی انجمن دوستداران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان.