بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، بهمن 96

مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک اول

هدف: تحریک کردن حس کنجکاوی کودکان و آموزش عدد نویسی ۲-۱

فعالیت: انجام دادن کاربرگ مربوط به درستانک

بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، بهمن 96

واکنش: زمانی که داستانک به آن‌جایی رسید که کوزه یک دفعه به صدا درآمد، همه کودکان ترسیدند و شروع به حدس زدن کردند که چه چیزی داخل کوره می‌باشد!

معصومه گفت: شاید دود باشد که حرف می‌زند، امیدرضا گفت: شاید میمون می‌باشد، مهدی احمدی گفت: کرم، پارمیس گفت: خرگوش، فاطمه گفت: لولوپی.

از فاطمه پرسیدیم فکر می‌کند لولوپی چه چیزی می‌باشد، گفت: نمی‌دانم چه چیزی می‌باشد ولی هر چه هست با آدم‌ها حرف می‌زند!

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بلندخوانی داستانک اول شمارورزی لولوپی + ۱، محمودآباد، بهمن 96