فعالیت قبل از خواندن:

از بچه‌ها پرسیدم تا حالا شده است که مادرتان را گم کنید؟

هرکدام از گم‌شدنشان گفتند: احمدرضا گفت: وقتی مسافرت بودیم من حواسم به مغازه‌ی اسباب‌بازی پرت شد و گم شدم ولی مامانم زود متوجه شد و پیدایم کرد. یکی دیگر گفت: من فقط به کفش مامانم نگاه می‌کردم و چادرش رو نگه‌داشته بودم که متوجه شدم چادر کس دیگری را دارم سریع پشت سرم برگشتم  و مامانم را دیدم.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم همه ساکت و با دقت گوش می‌کردند و با من همراهی می‌کردند و دندان‌هایشان را مثل تمساح به هم می‌ساییدن.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

درآخرهم از آن‌ها خواستم یک نمایش بازی کنند که همه خواستند مرغ سرخ را اجرا کنند.

کتاب‌های جدیدی نیز به امانت بردند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: زابل