ابتدا کتاب مرغ سرخ پاکوتاه را بلندخوانی کردیم و سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی به اجرای نمایش پرداختیم.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: دبستان شهید جر بنجار

بیشتر بخوانید: