کار روی ریاضی آموز ادبی «لولوپی» و انجام فعالیت‌هایی بر اساس این کتاب.
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه سروده‌ی: پروین دولت‌آبادی
مربی: مونا جمشیدی
محل اجرا: کلاس کتابخوانی نوجوانان، خانه مادر و کودک ناصر خسرو ملک شهر اصفهان