امروز بعد از بلندخوانی کتاب نبات کوچولو، مهمان عزیزی داشتیم. ایشان آقای جافر، روانشناس، از شمال کشور بودند.

آقای جافر بچه‌ها را به طبیعت برده و همراه آن‌ها بازی‌های هوشی و هیجانی انجام دادند.

روز خوبی برای کودکان بود و این فعالیت شور و نشاط زیادی در آن‌ها ایجاد کرد.

مربی: نرگس بهابین

محل: محله میانکل، خیابان معلم، سر پل ذهاب