نجّاری در «آواورزی با سیبیلک»، کوشا، فروردین 97

ابتدا، تصویری از درخت، ارّه، کمد به بچه‌ها نشان دادیم، سپس از آن‌ها پرسیدیم در تصویر چه می‌بینید؟، آن‌ها پاسخ دادند: درخت‌ها را قطع کردند و از آن‌ها کمد ساختند. بعد از آن‌ها پرسیدیم با چه وسیله‌ای درخت‌ها را قطع کردند؟، پاسخ دادند: ارّه

سپس، داستان را بلندخوانی کردیم، پس از آن با کمک بچه‌ها صندلی چوبی شکسته‌ای را تعمیر کردیم و آن‌ها صدای چکش و ارّه را شنیدند. در نهایت، شعر داستان را خواندیم و از بچه‌ها پرسیدیم که دوست دارید آقای نجار چه چیزی برایتان درست کند؟، بیشتر بچه‌ها پاسخ دادند: ماشین

بخش چهارم، داستانک چهارم از «آواورزی با سیبیلک»

مربی: خانم‌ دوستار و خانم فرشته احمدی