کتاب بنفشه های عمو نوروز بازآفرینی یکی از کهن ترین روایت ها از جشن نوروز است.

هفت سین و جشن نوروز پس از بلندخوانی این کتاب در مدرسه شهید آرامش عشایر زاهدان.