کتاب رفتم به باغی رابرای کودکان بلندخوانی کردیم. برای فعالیت بعد از بلندخوانی، کودکان با عروسک های دست ساز، نمایش کتاب را اجرا کردند.

مربی: مرضیه دهواری

محل اجرا: سراوان

   بیشتر بخوانید: