موضوع: لولوپی صفر، داستانک ۸

مراحل کار: نشستن در قسمت سواد لولوپی و بلندخوانی داستانک

هدف: آشنا شدن با اشکال هندسی (۳ گوش و ۴ گوش و گردک)

فعالیت: انجام دادن کار برگ مربوط به داستانک

مربیان: اسدنژاد و انگوری

محل اجرا: کلاس

بیشتر بخوانید: