مشارکت کودکان و بزرگسالان استان کرمانشاه و کرمان در فراخوان هفته بلندخوانی