این هفته دو کلاس با هم در نمازخانه برگذار کردیم. برای هر دو گروه کتاب هفت رویای کلاغ نوشته‌ی: محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی: عناصر داستان را گروهی کار کردند. یک گروه شخصیت‌ها گروهی صحنه‌پردازی گروهی مشکل و گروهی چگونگی حل  مشکل را نقاشی کرده‌اند.

کودکان برای به امانت گرفتن کتاب از کتابخانه صف بستند.

مربیان: خانم‌ها دهقان و یزدانی

محل اجرا: دبستان شهید سید عباس حسینی، روستای آبیاریک، ورامین