بلندخوانی کتاب پرنده قرمز نوشته‌ی: آسترید لیندگرن برای پایه‌های پنجم و ششم

مربی: فرشته یوسفی

محل اجرا: دبستان سیدعباس حسینی، روستای آبیارک، ورامین