قبل از بلندخوانی: توضیح کتاب و اینکه داستان مربوط به یک قرن پیش است.

در حین بلندخوانی: توضیح کلمه‌های مشکل

بعد از بلندخوانی: نقاشی شخصیت‌های داستان و برش و چسباندن به کاردستی یک کشتی

مربی: بهار مشفق