بلندخوانی داستانک پنجم و ششم شمارورزی لولوپی+0، محمودآباد، دی96

ابتدا با کودکان در مورد روز‌های هفته گفت‌وگو کردیم.

سپس از آن‌ها پرسیدیم که امروز چند شنبه است؟ کودکان پاسخ دادند: یکشنبه، چهارشنبه و…آن‌ها روزهای هفته و ترتیب آن‌را نم‍ی‌دانستند.

به همین دلیل بازی روزهای هفته (شمارش روزها، شنبه، یکشنبه…) را انجام دادیم. در مورد سال و ماه ازکودکان سؤال کردیم و در ادامه شعر فصل‌ها را خواندیم. چون فصل زمستان بود ماه‌های این فصل را هم نام بردیم.
به منظور آماده کردن کودکان برای داستانک جدید و یادآوری گفت‌وگوهای قبل، درمورد عمو کوکو و سرزمین بهار صحبت کردیم و از آن‌ها پرسیدیم که عمو کوکو دنبال چه چیزی بود؟

بعد از خواندن داستانک، نظر آن‌ها این بود که که سیاهک به کارهای عمو کوکو فضولی می‌کند و این کار خیلی بدی است. در ادامه گفت‌وگوها مربیان برای بچه‌ها تو ضیح دادند که سیاهک فضولی نمی‌کند و تنها به کارهای عمو کوکو کنجکاو است.

*پرسش کودکان: فضولی با کنجکاوی چه فرقی دارد؟ فضولی یعنی دخالت کردن به کار دیگران، ولی کنجکاوی یعنی این‌که درمورد کاری یا چیزی پیگیر باشی که در آخر چه می‌شود (دنبال کاری را گرفتن)

فعالیت بعد از خواندن داستانک: کتاب کارورزی، نماکارت‌های پیوست.

بلندخوانی داستانک پنجم و ششم شمارورزی لولوپی+0، محمودآباد، دی96

بلندخوانی داستانک پنجم و ششم شمارورزی لولوپی+0، محمودآباد، دی96

بیشتر بخوانید: