پوکا و مین در سینما، سرپل‌ذهاب، تیر97

فعالیت قبل از بلندخوانی:

امروز موضوع کتاب را بە پیشنهاد بچەها انتخاب کردیم. آن‌ها موضوع دوست را انتخاب کردند و کتاب پوکا و مین برای بلندخوانی انتخاب شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

بعداز بلندخوانی کتاب بچەها راجع بە دوستان و یا بهتر بگم همبازی‌هاشان صحبت کردند. جالب اینجاست کە بیشتر بچەها حیوانات رو دوست خودشان معرفی کردند. مثل کبوتر و ماهی و لاک پشت و…

فعالیت بعد از بلندخوانی:

در آخر هم یکی از بچەها بە زبان شیرین کردی داستان کبوترهایش برایمان تعریف کرد.

مربیان: خواهران احمدی

محل اجرا: کرمانشاە، سرپل ذهاب، بلوار احمدبن‌اسحاق، جنب دانشگاە پیام نور، کتابخانە ژیوان