بلندخوانی به همراه گفت‌وگو و تصویرخوانی کتاب چطوری ستاره بگیریم نویسنده: الیور جفرز و درست کردن ستاره برای فعالیت بعد از بلندخوانی
در این هفته قرار است یه سرغ آسمان برویم و کتاب‌هایی با این مضمون بخوانیم.
مربی: فاطمه معصومی