کتاب چه و چه و چه یک بچه را بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌ها پرسیدم: آیا خرگوش دیده‌اند؟ هرکدام گفتند که کجا دیدند، گفتند: باغ‌وحش، خانه‌ی دوستم.

پرسیدم: خرگوش‌ها چی می‌خورند؟ یکی گفت: هویج، کلم و کاهو

گفتم: دشمنش کیست؟ هرکدام چیزی گفتند مانند روباه، گرگ و سلطان جنگل. یکی هم گفت: هر موجودی که گوشت بخورد، خرگوش را هم می‌خورد.

یکی از بچه‌ها گفت: ما که نمی‌خوریم.

فعالیت حین بلندخوانی:

سپس کتاب را نشان دادم و پرسیدم که درباره‌ی چیست؟ گفتند خرگوش‌ها که خانه‌ها‌یشان را زیرزمین دارند و روی تپه بازی می‌کنند.

بچه‌ها از اول شروع کردند با من هم‌خوانی و راست و چپ را نشان دادند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

وقتی در آخر از آن‌ها خواستم با عروسک‌ها قصه را تعریف کنند که باکمی اضافه کردن تعریف کردن خیلی دوست داشتند که هرکدام جداگانه تعریف کنند.

مربی: خانم فریبا دهمرده

محل اجرا: منطقه بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: