کتابداران کتابخانه صدرالواعظین در خوانسار، هر هفته برای بچه‌های ۲ تا ۵ سال کارگاه «آواورزی» برگزار می‌کنند. یکی از داستانک‌های این کتاب را می‌خوانند و در مرحله بعد، فعالیتی درپیوند با داستان انجام می‌دهند. با انجام فعالیت‌های مختلف در پیوند با کتاب‌ها کتابخانه را به مکانی پویا و جذاب برای کودکان تبدیل کنید.