کلیپ ارسالی آموزگار جلیل_بریچی از کارگاه‌های آموزشی برنامه‌ی «با من بخوان» برای #عشایر_زاهدان در ۵ آبان ۱۳۹۶