یکی از داستانک‌های نخودی، نوشته محمدهادی محمدی را بلندخوانی کردیم که بچه‌ها به صورت فعالانه در آن شرکت کردند.
برای فعالیت پس از بلندخوانی به دو گروه تقسیم شدند. هر گروه به صورت مجزا نمایش کتاب را اجرا کرد. سپس قرار بود کارگاه آواورزی برگزار شود که به دلیل غیبت زیاد دانش‌آموزان و سفرهای تابستانی، کتاب “فرانکلین نامرتب» نوشته پالت بورژو را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. پس از آن بچه‌ها یکی از وسایل گمشده‌ فرانکلین را به دلخواه نقاشی کردند.