در طول هفته یک روز کارگاه آواورزی برای کودکان سن 6-3 سال برگزار می‌شود.
جست‌وجو به همراه دانش‌آموزان از روی نقشه‌ی جهان درباره‌ی کشوری که نویسنده‌ی «کتاب شایعه مثل پر پخش می‌شود.» در آن متولد شده است.