برگزاری کارگاه های «با من بخوان» به دعوت و پشتیبانی مالی پزشک روستا و دو تن از علاقه مندان ترویج کتاب و کتاب خوانی