موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، کارگاه «نمایش» را به عنوان فعالیت مناسب پس از بلندخوانی برای کودکان، در دو روز ویژه مربیان، آموزگاران و کتابداران برگزار می کند. اجرای نمایش یکی از موثرترین فعالیت های مناسب پس از بلندخوانی کتاب در فراگیری هرچه بیشتر است. کودکان با انتخاب کتاب و بحث و گفت وگو درباره محتوای کتاب، با جزئیات متن کتاب بیشتر آشنا می شوند.

نمایش تاثیر عمیقی در یادگیری و رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان دارد و از این رو یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های در پیوند با کتاب و کتابخوانی است.