فعالیت و استقبال کودکان از کتابخانه

بازدید سه‌شنبه معاون اداره و کارشناس پرورشی از کتابخانه  کودک محور روستا

محل اجرا: کتابخانه کودک محور روستای زرد چاه، دبستان شهید مسعود علی‌محمدی، عشایر زاهدان