امسال تابستان کوله کتاب‌های «با من بخوان» با کودکان عشایر به دامنه کوه‌های زاگرس کوچ کردند و به روزهای‌شان شادی و رنگ بخشیدند.

لرستان
گزارش کامل را در کتابک بخوانید.