کتاب فارسی آموز نخودی را تا واک ج برای دانش‌آموزان پایه‌ی اول بلندخوانی کردیم. پرسش و پاسخ‌هایی توسط معلم و دانش‌آموزان انجام شد. همچنین روی واک‌های خاموش و روشن هم کار کردیم.

محل اجرا: دبستان مهر و ماه کرانی اوز