قبل از شروع داستان، کلاس را با سوالاتی از قبیل  اگرمدتی در یک کلاس با جمعی از دوستانتان باشید و یک نفر به جمعتان اضافه بشه چه می‌کنید؟ اگر هم وطن شما نباشه چی؟ اگه زبان شما را بلد نباشد چی؟ شروع کردم بالاخره کلاس به سمتی هدایت شد که بچه‌ها می‌گفتند ما بهش کمک می‌کنیم تا زبان یاد بگیرد. کمکش می‌کنیم و ….

بعد از بلندخوانی کتاب یک چیز نوشته‌ی: کاترین کیو، دیگر بچه‌ها نقاشی‌هایی با عنوان یک چیز دیگر کشیدند. سپس دو ماسک از یک چیز دیگر، جلوی صورت خود گرفتند و نمایش اجرا کردند. در نمایش یک بار بچه‌ها در مقابل یک چیز دیگر عکس العمل خوب نشان دادند و بار دیگر رفتار ناپسندی داشتند.