کلیپ زیبای گشایش کتابخانه کودک و نوجوان صدرالواعظین #خوانسار پشتیبان مالی این کتابخانه گروه آذرستان با مدیریت خانم پروین امینی بوده است.