بلندخوانی کتاب گنجشک که بال و پر داشت، نویسنده: محمدهادی محمدی.
آموزگار: محمدرضا جمشیدی
محل اجرا: دبستان دم تنگ بازفت، چهارمحال و بختیاری