بلندخوانی داستانک ۴ آواورزی

بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، بهمن 96

مراحل کار: نشستن کودکان در قسمت سوادپایه و بلندخوانی داستانک

هدف از داستانک: آشنا شدن با آوای باد، بالن و هواپیما

فعالیت: رنگ آمیزی برگه‌ای که سی‌بی‌لک سوار هواپیما بود.

همچنین از کودکان خواستیم آوای باد را همراه با تکان دادن دستانشان نمایش دهند.

واکنش: وقتی تصویر سی‌بی‌لک که سوار هواپیما و بچه گربه‌ها هم با چترنجات در آسمان بودند، مهدی یوسفی گفت: مگه می‌شه گربه سوار هواپیما بشه؟ آرین و محمدارمیا گفتند نخیر نمی‌شه سوار کنیم، این الان داستانه و هر وقت ما آدم‌ها سوار هواپیما شدیم می‌تونیم آن‌ها را همراه خود ببریم. باز مهدی یوسفی گفت: این بچه گربه‌ها حتما دل درد دارن که اینجوری آویزون شدند.

همچنین مهدی گفت: من گربه دیدم سیبیل کوتاه ولی این سی‌بی‌لک سیبیل‌هاش خیلی بلنده!

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، بهمن 96

بلندخوانی داستانک 4 آواورزی، محمودآباد، بهمن 96

بیشتر بخوانید: