واک ا از بسته‌ی آوا الفباورزی را با کودکان کار کردیم.

مربی: خانم طهماسبی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

      بیشتر بخوانید: