واک او از بسته‌ی آواورزی را با بچه‌ها کار کردیم و سپس آن‌ها با خمیر شکل این واژه را درست کردند.

مربی: خانم‌ها عالیشاهی و  طهماسبی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید: